-Islaam gebaseerd op 14 eeuwen geleerdheid-

Actualiteiten

Afkeer jegens de ongelovigen, de dubbele maat van het liberale Westen en de media, iedereen is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen

Leestijd: 7 minuten

Onlangs in een podcast beschreef ik het religieuze concept van afkeer/haat voor ongeloof en de ongelovigen, ook wel al-Walaa` wa al-Baraa` genoemd. In de podcast had ik getracht dit concept uit te leggen vanuit religieus en antropologisch oogpunt. Dat dit antropologisch concept van ‘Otherness‘, waarbij er sprake is van het conceptualiseren van ‘De Ander‘ waarmee men vervolgens het eigen zelfbeeld, de eigen identiteit vormt, niet een wereldvreemd concept is. Maar dat dit al sinds mensenheugenis iets is wat bestaat én gepraktiseerd is door alle volkeren en beschavingen. Ik stond daarbij stil bij de Grieken, de Romeinen, het moderne West-Europa en de vorming van natiestaten gebaseerd op nationalisme en volkssoevereiniteit. Wat uiteindelijk geleid heeft naar de 1e en 2e wereldoorlog. Lees verder

Sahieh Blogazine

Fiqh

Gezamenlijk Quraan reciteren met één stem? Wetenschappelijke kijk op el-Yousfi’s artikel

Vandaag kwam er een artikel onder mijn ogen genaamd ‘Gezamenlijk reciteren?’ van broeder el-Yousfi die helaas de laatste jaren in Nederland zich lijkt in te zetten voor het laten heropleven van al-Bid’ah (innovatie), Taqlid al-A’maa (blindvolgerij) en Ta’assub (fanatisme). In het artikel wil hij – helaas – een uitgestorven praktijk in Nederland opnieuw leven in… Lees verder

Geschiedenis

De Boeken drainage naar Europa: Westerse hebzucht en imperialisme

Verborgen in de spelonken van de geschiedenis, onder de sluier van een tijdperk waarin de Arabisch-Islamitische literaire traditie in volle bloei stond, ligt een duistere historie van culturele roof en intellectueel verval. Dit verhaal begint in de zevende en achtste eeuw, en groeide uit tot een tijdperk welke een ongekende diversiteit aan kennis voortbracht, van… Lees verder

Het verhaal vd Ashāʿirah – deel 1: Verspreiding van de Madhhab || al-Bāqilānī

De Ash’ari geleerde en geschiedkundige Ibn ʿAsākir beschreef in zijn geschiedenis deze fase als volgt: “De Ḥanābilah en de Ashāʿirah waren vroeger eensgezind en niet verdeeld, totdat de fitnah (onrust/calamiteit) van Ibn Al-Qushayrī ontstond.” Deze fitnah vond plaats in het jaar 469, zoals we gedetailleerd uiteen zullen zetten. De werkelijkheid is dat de hardvochtigheid eerder… Lees verder

Geschiedenis

Het Ottomaanse rijk tussen romantiek en realiteit: De Turkse bezetting van de Arabische gebieden

Toen Selim Damascus bezette, ondervond de bevolking daar een ongekende mate van onderdrukking en wreedheid. Sommige geleerden daar wensten zelfs de dood, zo verontwaardigd waren zij over de gruwelijke daden van de Turken en hun corruptie. Zo wenste Abu al-Fadl Ali b. Mohammed al-Maqdisi al-Shaafi’i (overleden: 934 H/1527) de dood vanwege de beproeving die plaatsvond… Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

Niet elke Ash’ari was een mutakallim | ‘Geleerden van de Sharīʿah’ en de ‘Mutakallimīn’

Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags wanneer het gaat om de discussie omtrent al-Kalām, al-Ashāʿirah en andere Kalām groepen. Wat er vaak gebeurt is een getouwtrek rondom geleerden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Islām, in het uitleggen van… Lees verder

Geschiedenis

De Mamelukken en het bevorderen van de Internationale handel

Tijdens het bewind van de Mamelukken werden er speciale privileges toegekend aan buitenlanders, waaronder christenen en aanhangers van andere denominaties, binnen de islamitische staat. Deze privileges waren bedoeld om de handel te stimuleren, aangezien deze in die tijd voornamelijk gericht was op India en omliggende gebieden, evenals Europa, met name Andalusië en Italië. De Mamelukken… Lees verder

Fiqh

Al-Kafāʾah fī al-Nikāḥ | gelijkheid van afkomst bij het trouwen

De gelijkheid in afkomst is geen sharṭ (vereiste), en dit is de Madhhab van de Mālikiyyah, en het is het standpunt van al-Karkhī van de Ḥanafiyyah, en het standpunt van een groep van de Selef (de Voorgangers), en de Ikhtiyār (overwogen keuze) van Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkānī, Ibn Bāz, en Ibn ʿUthaymīn, en dit… Lees verder

Fiqh/Hadieth

Is lang haar een Sunnah?

Shaykh Muḥammed b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn – 𝑟𝑎ℎ̣𝑖𝑚𝑎ℎ𝑢𝑙𝑙𝑎̄ℎ – werd gevraagd over het lang laten groeien van het haar en het los laten langen, of dit behoort tot de Sunnah of niet? Lees verder

Aqidah - Geloofsleer/Biografie

De Isrāʾ en de Miʿrādj tussen de moslimtheologen – Ibn Abī al-ʿIzz al-Ḥanafī

De Isrāʾ en de Miʿrādj  staan voor een bekend verhaal uit de biografie van de Profeet ﷺ waarbij hij een wonderbaarlijke nachtelijke reis (Isrāʾ) maakte van Medīnah naar Jerusalem in één nacht om vervolgens vanuit daar een hemelreis (Miʿrādj) te maken met behulp van een speciaal vliegend rijdier genaamd al-Burāq. Omtrent het verhaal van de… Lees verder

Hoe de smeekbede van al-Nawawī werd verhoord via Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah

Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī schreef in zijn boek ‘Ḥaqīqah al-Tawḥīd al-ʿIbādah bayna Ibn Taymiyyah wa al-Mutakallimīn’:  “Als het gaat om geleerden en predikers dan kunnen wij hierin, als het gaat om al-amr bi al-maʿrūf (het goede gebieden) en al-nahī ʿan al-munkar (het slechte verbieden) en hun invloed op de maatschappij, onderscheid maken tussen verschillende soorten… Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

A picture paints a thousand words | de misvattingen van het Haagse Dynamic Duo el-Yousfi en Abou Soumayyah

Soms maken beelden meer duidelijk dan een uitgebreid artikel. Deze uitingen van Grote Shirk zijn dus de handelingen die door predikers zoals Ismail Abou Soumayyah en Iliyas Yousfi worden wegverklaard als zijnde geen Shirk. Dit zijn óók de sekten waar zij mee willen samenwerken, waar wij onze mond over moeten houden, en waar wij eigenlijk… Lees verder

Tazkiyyah

Stadia van geloofsontwikkeling van baby tot volwassene – een Da’wah perspectief

Fowler beschrijft in zijn werk “The Stages of Faith” in verhalende stijl de verschillende stadia van geloofsontwikkeling bij de mens, of beter gesteld de ontwikkeling van (existentiële) zingeving ‘faith’. Fowler heeft getracht om de geloofsontwikkeling van de mens per leeftijdsstadia te benaderen, deze stadia zijn vanuit het oogpunt van da’wah enorm belangrijk, en kunnen bijdragen… Lees verder

al-Buwayti de Imaam Ahmad van de Shafi’ies | opdat wij hem nooit vergeten

Het grootste slachtoffer van de Inquisitie in Egypte was de groot geleerde en een van de belangrijkste studenten van al-Imam al-Shāfiʿī, Abū Yaʿqūb al-Buwayṭī. Al-Buwayṭī was een van de geleerden die standvastig bleef weigeren om te zeggen dat de Qurʾān is geschapen. Al-Dhahabī levert over dat hij op een dag voor de gouverneur moest verschijnen…. Lees verder

De Miḥnah (Inquisitie) van Khalq al-Qurʾān en de effecten ervan in Egypte met Ḥanafī ondersteuning

De Miḥnah begon in 218/833 en duurde tot 234/849, het behoort tot een van de meest bepalende periodes in de ontwikkeling van de Sunni ʿAqīdah. Het was een strijd tussen het Abbaside leiderschap en de Sunni geestelijke klasse omtrent de vraag wie de absolute autoriteit heeft om religieuze standpunten te bepalen. Het was een poging… Lees verder

De Risālah van Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb in het bevestigen van al-Qadr

Deze Risālah is geschreven door de leider van de gelovigen ʿUmar b. al-Khaṭṭāb – radhiya Allāhu ‘anhu –  als een antwoord op wat Abū Mūsā al-Ashʿarī – radhiya Allāhu ‘anhu – naar hem schreef toen hij gouverneur was van al-Baṣrah en hij geconfronteerd werd door mensen die spraken over al-Qadr (de Goddelijke voorbeschikking) en er… Lees verder

Salafisme

Laat je niet vangen door kameleons in Imaam kleding

Het is voor velen niet onbekend gebleven wat er wordt verspreidt aan laster en verdraaiingen jegens Ahl al-Sunnah in Nederland en haar moskeeën en stichtingen. Waar zij worden bestempeld met benamingen zoals Madkhalis en Ghulaat at-Tabdie’, door bepaalde kartrekkers van de zogenaamde “gematigde Islām”, of de zogenaamde “inclusieve Islām”. De “Islām” die meer in de… Lees verder

Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah – De Positie van Ahl as-Sunnah m.b.t. historische fitan

In dit vertaalde fragment uit de magnum opus van Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah, wat voor het eerst beschikbaar is gemaakt in de Nederlandse taal, behandeld Ibn Taymiyyah vele kwesties en concepten. Zoals wat al-Imāmah (leiderschap) inhoudt, wat de kenmerken zijn van leiderschap, wat de correcte positie zou moeten zijn in de omgang met onrechtvaardige de… Lees verder

Jullie liegen over onze geleerden! Ze zijn geen Bareilwis, Qadiris, Naqshibandis!

Onlangs in een artikel had ik een misvatting verduidelijkt die vaak de ronde doet over degenen die zich toeschrijven aan as-Salafiyyah, Ahl al-Hadith, en dat dit een moderne traditie zou zijn, wat express ‘Saudi-leer’ genoemd wordt. De volgende bewering werd gemaakt toen een zuster in een facebook groep voor Moslimstudenten informatie vroeg over een Sufi… Lees verder

Factcheck: Salafi,Bareilwi, Naqshibandi, Deobandi, wie volgt de oudste traditie?

Soms kom je in facebook groepen vragen tegen van mensen die betrekking hebben op de verschillende moskeeën, stichtingen en instituten die actief zijn in Nederland. Het zijn dan meestal vragen zoals: ‘𝘞𝘪𝘦 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘪𝘵 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘶𝘵, 𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘵 𝘣𝘦𝘵𝘳𝘰𝘶𝘸𝘣𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘦’ Natuurlijk bij dat soort vragen barst er altijd een weeldige discussie los in… Lees verder

Fiqh

Het vegen van het gezicht na du’â`- Sunnah of niet?

Het vegen van het gezicht na de du’â` Het komt regelmatig voor dat men over dit onderwerp van mening verschilt, en aangezien het een kwestie is waarover de meningen van de geleerden ook verschillen, is dat dus niet het probleem. Alleen laat de praktijk vaak zien dat de moslims hiervan niet op de hoogte zijn.… Lees verder

Answering the doubts of the New Yasir Qadhi – Part 2: Najd before the advent of the Da’wah of Sh.Muhammed ibn Abd al Wahhâb

It’s important to have a clear picture of the Arabian Peninsula as a whole, and Najd specifically because many misconceptions exist about it. We will focus on a few important aspects of the historical situation of the area, religiously, socially and politically. David Commins in his work ‘The Wahhabi Mission and Saudi Arabia’ writes the… Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

NIEUW E-BOEK – De Fata Morgana in Iran

In dit boek wordt er kritisch gekeken naar de Iraanse revolutie van de jaren ’80 onder de leiding van de Sjiitische Raafidhi al-Khomeini, en waarom deze revolutie veel onwetende Sunnitische moslims heeft misleid. Zo waren velen onder de indruk van deze zogenaamde Islamitische revolutie en namen zij deze revolutie als een voorbeeld om gevolgd te… Lees verder

Soulfood

Chicken curry recept (Maleisië)

Een lekker recept voor curry liefhebbers Stap 1: Currypoeder maken Eerst de currypoeder maken met de volgende ingredienten Venkelzaak Kruidnagel Gedroogde chilipepers Kaneelstokje Komijnpoeder Kurkuma poeder Zwarte peper (of korrels) Gember poeder Dan is dit het resultaat:   Stap 2 kip marineren De ontvelde en schoongemaakte kippepoten marineren met zonnebloemolie, beetje zoute ketjap,en met een… Lees verder

Geschiedenis

De Fath (opening) van Sicilië

De eerste moslimleider die een aanval verrichtte op Sicilië tegen de Byzantijnen was niemand anders dan Muawiyah ibn Abie Sofyan (radiallahoe ‘anhoemaa). De belangrijkste gebeurtenis onder Emir Ziyadatullah, was de verovering van Sicilië dat begon in het jaar 827 n.Chr (212 AH). De Byzantijnen hadden te maken met een opstand in Sicilië waarvan de leider… Lees verder

Preview: De Hanbali’s van Damascus onder Ottomaans bestuur in de 18e eeuw

In de periode dat Damascus onder Ottomaanse macht kwam te liggen, werden de Ḥanābilah hevig gemarginaliseerd. Voorheen waren de Ḥanābilah een dominante groep in Damascus, in elke generatie was er een Qāḍī al-Quḍāt  (hoofdrechter) die Ḥanbalī was. Dit veranderde na de Ottomanen, die overal Ḥanafī geleerden plaatsten. De laatste Qāḍī al-Quḍāt  van de Ḥanābilah in Damascus was Sharafuddîn Ibn Muflih in 992,… Lees verder

Fiqh/Manhaj/Salafisme

Salafi Burn out of Salafi Growth?

Onlangs kwam er weer een artikel voorbij die kort mijn aandacht trok. Een artikel waarvan er dertien in een dozijn gaan, veel van dit soort artikelen hebben we inmiddels de afgelopen 10+ jaar voorbij zien komen. Het was een artikel over de regelmatig opgegooide term ‘Salafi burn out’. Waarin er gesteld wordt dat vooral Salafisten… Lees verder

Hadieth

Twijfels omtrent de verzameling en samenstelling van de Qoer’aan – een reflectie op Motzki

Motzki was een westerse wetenschapper gespecialiseerd in hadiethwetenschappen. Hij promoveerde in 1978 in islamitische Studies aan de Universiteit van Bonn. Hij was hoogleraar islamitische studies aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland. Motzki schreef een artikel genaamd “Harald Motzki; de tradities over het ontstaan van de Qur’ân tekst: verzinsel of waarheid?” In dit artikel haalt… Lees verder

Geschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm en Aristoteles invloed op de ‘Aqîdah van de moslims

In dit e-boek behandel ik de geschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm, hoe het ontstaan is en wat de effecten zijn geweest op de Islamitische geloofsleer (‘Aqîdah). De serie start met het schetsen van de ontstaansgeschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm (speculatieve theologie). Hoe is deze wetenschap zo  prominent geworden in de Islamitische wereld? Waarom halen veel moslims ‘Ilm… Lees verder

Geschiedenis

al-Ghaznâwiyyîn deel 4 – Mahmûd al-Ghaznâwi – De Opener van India en de vernietiger van afgodsbeelden

Ibn Kathîr zei over hem : “De Grote Rechtvaardige Koning, de standvastige Murabit, de ondersteuner die geholpen wordt, de strijder, de vertrouweling van de staat, Aboe l-Qaasim Mahmûd ibn Sebuktegin. Heerser over Ghaznah, hij behoorde tot haar grote koningen en hij opende veel van al-Hind en vernietigde hun afgodsbeelden en onderwierp de Hindoes en hun… Lees verder

Hadieth

Westerse kritiek op de betrouwbaarheid van de hadieth – The Legacy van Ignas Goldziher

Wie enig besef heeft van de ontstaansgeschiedenis van de hadiethwetenschappen zal ondervinden dat zo een groot verzamelingsproject en de daaropvolgende authenticatie processen ongekend zijn in de menselijke geschiedenis. Vanzelfsprekend zal zo een uitgebreid en uitvoerig ontwikkelde overleveringswetenschap niet onopgemerkt blijven in de wereldgeschiedenis en zal het de nodige aandacht trekken van wetenschappers ook buiten de… Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

Overeenkomst tussen Allaah en de schepselen in benamingen vernoodzaakt geen overeenkomst in hoedanigheid

Als het gaat om de eigenschappen van Allaah dan ontstaat er bij sommige moslims een verwarring wanneer er een overeenkomst aanschouwt wordt tussen bepaalde benamingen die ook bij schepselen gehanteerd worden. Zoals dat schepselen leven en boos worden en liefhebben, zien en horen, handen hebben en voeten hebben etc. Deze bewoordingen worden ook aan Allaah… Lees verder

Handen van Allah tussen Ahl as-Soennah en de Ashaa’irah

Wanneer het gaat om de eigenschappen van Allaah dan is de methodologie van Ahl as-Soennah altijd geweest om ‘te bevestigen (ithbaat) wat Allaah voor Zichzelf bevestigd zonder takyief, zonder tamthiel, zonder ta’tiel, zonder ta’wiel’. Dit was de weg die bewandeld werd door de Selef vanaf de tijd van de Sahaabah en de Taabi’ien, nergens vind… Lees verder

Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen is muhkam en de Profeet heeft dit nooit toegestaan

Een veelgehoorde misvatting is dat het toegestaan zou zijn in de Islam om vrouwen en kinderen te doden, vele extreme groepen beroepen zich op dubieuze teksten, en op verzen uit de Qoer’aan welke zij buiten hun context interpreteren. Maar wie oprecht onderzoek verricht in de authentieke bronteksten van de Islam en de klassieke jurisprudentie zal… Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

Extreem soefisme vermomd in een 4 wetscholen jasje

Wees op je hoede oh geachte moslim broeders en zusters voor de wolven in schaapskleren die zich onder ons proberen te mengen. Recentelijk sinds een aantal jaar zijn er een aantal stichtingen, instituten en websites als paddestoelen uit te grond gekomen. Zij profileren zichzelf als zijnde vertegenwoordigers van klassieke Sunni Islaam volgens de 4 wetscholen… Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

Aboe l-Hasan al-Ash’arie stierf hij op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?

Aboe l-Hasan al-Ash’arie stierf hij op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah? Wij kwamen het volgende artikel tegen op de Ashari website Sunni Instituut: http://sunni-instituut.nl/sunni-instituut.nl/stierf-abul-hasan-al-ashari-op-een-anderegeloofsovertuiging-nadat-hij-afstand-nam-van-de-mutazila/ Met de titel: ‘Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?” Wij hebben enkele observaties op het artikel, dit… Lees verder

Tazkiyyah

Zij zijn geen studenten van kennis

Van de zaken om van te huilen in deze tijd is dat er sommige at-Toboel (trommels) zijn, en ik zeg niet at-Toelaab (studenten), die wanneer zij horen over een wetenschappelijk geschil tussen de ene Shaykh en de andere, dat zij zich niet haasten naar al-Islaah (goedmaking)!! Maar zij haasten zich enkel naar het ontsteken van al-Fitnah (beproeving,problemen). Zij zijn geen studenten van kennis… Lees verder

Fiqh

Het verrichten van enkel één tasliem in het gebed

Nu Degenen die regelmatig in de verschillende huizen van Allâh het gebed verrichten zullen hebben opgemerkt dat er een verschil bestaat tussen de moslims over het afsluiten van het gebed. Sommigen sluiten het gebed af met twee keer groeten aan beide schouders, ook wel de tasliematayn genoemd, ‘de twee vredesgroeten‘, en anderen sluiten het gebed… Lees verder

Fiqh

De regelgevingen voor de vrouw op de vrijdag

De regelgevingen voor de vrouw op de vrijdag – Al-´Allâmah Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn Vraag: Wij weten dat dat het voor de man aanbevolen (mustahab) is om voor het vrijdaggebed de ghusl (de grote wassing) te verrichten, te parfumeren en de mooiste kleding te dragen, maar geldt dit ook voor de vrouw; krijgt zij dezelfde beloning ervoor? En… Lees verder

Fiqh/Manhaj

Taqlied – Verplicht of toegestaan?

Het onderwerp van at-Taqlid (blindvolgen) is een steeds terugkerend onderwerp, er zijn fanatieke groepen die zeggen dat at-Taqlid verplicht is voor elke moslim die niet het niveau van een Mudjtahid bereikt heeft. Leest u hier een genuanceerder antwoord van diverse geleerden van Ahl as-Soennah Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

Tekenen voor het bestaan van de Schepper

“Het bepalen van onze eigen grenzen van vrijheid lijkt bevrijdend te zijn en aantrekkelijk zoals de grenzeloze natuur van een glimmende, heldere hemel. Maar, wat schuilt er werkelijk achter dit beeld die wij gecreëerd hebben voor onszelf?” Tekenen voor het bestaan van de Schepper Om deze noodzakelijke conclusie te illustreren, kan een simpele vergelijking getrokken… Lees verder

Fiqh/Manhaj

Ikhtilaaf is een barmhartigheid?

Ikhtilaaf in mijn Oemmah is een barmhartigheid? Een wijdverspreide uitspraak binnen de islamitische gemeenschap is de uitspraak die toegeschreven wordt aan de Profeet saws :“Ikhtilaaf (meningsverschil) in mijn Oemmah is een barmhartigheid”. Lees in het volgende artikel hoe dit correct begrepen dient te worden in de Islaam Lees verder

Fiqh

Vasten tijdens het reizen beter of niet??

Vasten tijdens het reizen beter of niet?? Een onderwerp waar nog vaak over gediscussieerd wordt onderling, en waarbij beide partijen elkaar aanvallen. Dus wanneer iemand op reis is en zijn vasten verbreekt dan wordt hij daarop berispend aangesproken en zo ook andersom. Lees hier wat de grote hadieth geleerden uit Mekka ash-Shaykh ‘Ali ibn Aadam… Lees verder

Ga naar Boven