IS is in niets strijdig met de Islaam?

in Nieuws door
Leestijd: 13 minuten

IS is in niets strijdig met de Islaam?

Een antwoord op Halim al-Madkouri de radicaliserings “expert”

Kortgeleden kwam ons een artikel onder de ogen van Halim al-Madkouri.[1] Dit heerschap wordt in de Nederlandse media neergezet als arabist, islamadviseur en islamoloog. Wie kort naar zijn achtergrond kijkt, ziet dat deze man geen achtergrond heeft in Religieuze wetenschappen.

Door Aboe Roemayssae Ridouan al-Hollandi
9 oktober 2017

Bismillaah wa salaatoe wassalaam ‘ala rasoelillaah, amma ba’d,

Op een Culemborgse PVDA website staat: [2]

Halim is geboren en opgegroeid in Marokko. Sinds 1989 in Nederland, Stevige ouderlijke nadruk op goed onderwijs. Is getrouwd en heeft 2 zoons, die ook actief zijn gestimuleerd om onderwijskansen te grijpen.

Is arabist/islamoloog. Studeerde letterkunde in Marokko en communicatie- en informatiewetenschappen in Nederland. Werkt als programmamanager rechtsstaat, religie en samenleving bij FORUM, het Nederlands instituut voor multiculturele vraagstukken. Is gespecialiseerd in radicalisering, extremisme en terrorisme.

Speelde na de rellen in 2010 een bemiddelende rol in de wijk Terweijde.

Schaarse vrije tijd. Leest dan vooral boeken met een stevige sociaal-wetenschappelijke of politieke inhoud. Luistert graag naar volksmuziek. Besteedt zijn vakanties bij voorkeur aan eeuwenoude steden met een rijke geschiedenis. En eet het liefst de tajines, die zijn vrouw klaarmaakt.

Gaat hoog inzetten op lokale democratie, dualisme en sociale veiligheid. Voelt zich thuis bij de PvdA, die welvaart niet schuwt, maar de zwakkeren in de samenleving nooit uit het oog verliest.

We kunnen dus stellen dat hij wel Arabist kan zijn, maar geen specialisatie heeft betreffende studies over de religie. Toch krijgt hij titels als islamoloog en islamadviseur? Waarop is dat gebaseerd dan? Wij denken dat als een moslim, zonder noemenswaardige studie, zichzelf zou benoemen tot bijbelexpert dat mensen dit niet gelijk zouden accepteren en terecht! Maar in het media landschap krijgen mensen met een twijfelachtige achtergrond en reputatie vaak een podium wat zij graag misbruiken.

Het treurige is dat hij als zogenaamde islamoloog zaken beweerd die zeer gevaarlijk- en vergezocht zijn. Hij beweert stellig dat IS in niets strijdig is met de Islam.

Deze bewering zou betekenen dat:

 • IS voor hun walgelijke daden totale rechtvaardiging vinden in de Islaam
 • Dat IS vanuit dit gegeven de ware Islaam volgen
 • Dat Wilders en co gelijk hebben dat de Islaam gelijk staat aan terrorisme

 De vraag die opkomt is waarom al-Madkouri zichzelf nog toeschrijft aan de Islam? Als het zo een verschrikkelijke religie is zoals hij het omschrijft in zijn artikel? Misschien tijd voor al-Madkouri om uit de kast te komen en zijn ware kleuren te laten zien. Maar wellicht brengt dat zijn subsidie in het gedrang…

Het jammere is dat dit heerschap flinke subsidies ontving voor zijn kwakzalverij [3] en hij met dit soort onzin aankomt, hij staat dan ook hoog vermeld in lijst van subsidieslurpers. Al is het artikel gedateerd, toch willen wij graag reageren op de zeer extremistische uitspraak van dhr. al-Madkouri. Voor het  gemak zullen wij dhr. Haliem al-Madkouri in de rest van dit artikel als dhr. HAM aanduiden.

Wij willen vooropstellen dat dhr. HAM nergens theologisch iets weerspreekt of weerlegt van wat ISIS doen. Dit laat zien dat hij qua inhoud onvoldoende toegerust is om zo’n enorm belangrijk vraagstuk als radicalisering te begeleiden. Hoe kan het dan dat hij gefaciliteerd wordt met subsidies?

Voordat wij beginnen

Er is al een geruime tijd een gevaarlijke tendens bezig. Afvalligen, rechtste politici en Marokkaanse PVDA stokpaardjes mengen zich al een aantal jaar publiekelijk in het Islaam debat. Ze komen met de meest wildvreemde beweringen en gevolgtrekkingen en projecteren hun eigen foutieve visie op de moslims, die zich dan publiekelijk moeten verdedigen omdat zij anders scheef aangekeken worden en gewantrouwd!

We zien dat deze PVDA stokpaardjes zich zonder enige verdieping in de religie willen mengen in allerlei vraagstukken over de Islaam op basis van hun Marokkaan-zijn en hun zogenaamde moslim achtergrond?

Deze personen zijn vaak erg extremistisch in hun opvattingen jegens andersdenkenden en meten met twee maten. Een aantal voorbeelden zodat de tendens zichtbaar wordt.[4]

Khadija Arib: Spreekt zich openlijk uit en zegt: [5]

“Groepen staan tegenover elkaar. Er wordt niet gekeken naar wat we gemeenschappelijk hebben, naar wat ons bindt. Nee: “Dit zijn míjn waarden, en ik eis dat daar rekening mee wordt gehouden!” Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe ga je om met een groep die een beroep doet op onze democratie, zonder in die democratie te geloven? Die onze rechtstaat misbruikt om zichzelf te manifesteren, maar die rechtstaat liever afschaft om andersdenkenden uit te schakelen? Onlangs sprak ik met docenten van een gemengde school over de vraag of ze wel of geen gebedsruimte in hun school zouden toestaan. Ze zeiden het te overwegen, omdat ze anders leerlingen met een Islamitische achtergrond zouden kwijtraken. Ik probeerde hun uit te leggen dat het toestaan van gebedsruimtes voor kinderen uit de orthodoxere gezinnen ook een negatieve mening legitimeert over kinderen die níet bidden. Het zijn keuzes waar we waakzaam voor moeten zijn, omdat ze het risico in zich hebben om verworven rechten waar eeuwenlang voor is gestreden – zoals in dit geval gelijkheid en emancipatie – onderuit te halen.”

Dit laat zien hoe vreemd Arib zaken benadert. Allereerst zijn er talloze groepen binnen de democratie die er niet in geloven, waaronder leden van de 2e kamer welke zij voorzit, zoals Wilders, die het :

een nep-parlement noemde

– de rechtspraak verwerpt,

– de grondwet niet respecteert en het wil aanpassen jegens één groep: De moslims

– die samenwerkt met rechtste denktanks in het buitenland en daar subsidies vandaan haalt – etc.

Gaat ze hem uit de kamer weren? Of zijn partij? Of op zijn minst haar mond erover opentrekken zoals zij dit ook doet wanneer het de moslims betreft. Of is hij wel democratisch?

Ten tweede zijn er talloze groepen binnen de Nederlandse samenleving die hun religieuze opvattingen voor de democratie zetten zonder strafbare feiten te begaan of zonder burgerlijke ongehoorzaamheid. Misbruiken deze groepen, zoals Orthodoxe Joden, zeer religieuze Christelijke gemeenten, communisten etc. deze democratie? Of wil Arib zichzelf weer bewijzen betreffende haar loyaliteit voor de handen die haar voeden door mee te varen op de golven van Islamofobie?

Ten derde zegt zij: ‘Onlangs sprak ik met docenten van een gemengde school over de vraag of ze wel of geen gebedsruimte in hun school zouden toestaan. Ze zeiden het te overwegen, omdat ze anders leerlingen met een Islamitische achtergrond zouden kwijtraken. Ik probeerde hun uit te leggen dat het toestaan van gebedsruimtes voor kinderen uit de orthodoxere gezinnen ook een negatieve mening legitimeert over kinderen die níet bidden’.

En het niet toestaan? Legitimeert dit de steeds sterker wordende islamofobie en een overheid die zich actief wil gaan bemoeien met de religieuze beleving van moslims? En daar zelfs wet- en regelgeving op wil aanpassen zonder steekhoudende argumenten, zoals bij het niqaab verbod.[6]  Tevens laat haar uitspraak zien dat zij verstoken is van enige gezonde logica, ze presenteert een drogreden met valse gevolgtrekkingen door te beweren dat de aanwezigheid van een gebedsruimte een negatieve mening legitimeert over kinderen die niet bidden? En de afwezigheid ervan legitimeert dan geen negatieve mening over kinderen die wel bidden? Die moeten dan maar als een soort van paria onder trappen bidden of in leegstaande lokalen in de hoop dat er niet ineens een klas komt binnenlopen, of misschien moeten ze maar helemaal niet bidden op school en meer het secularisme gaan omarmen…?

Het toestaan van een gebedsruimte is niet een legitimatie voor een negatieve mening jegens kinderen die niet bidden maar een facilitering voor kinderen die wel wensen te bidden, niet meer en niet minder.

Ten vierde laat het zien dat Arib de laatste is die mag spreken over de Islaam vanuit haar achtergrond. Bidden is niet orthodox maar een wezenlijk onderdeel van de Islaam wat zeer sterk benadrukt wordt vanuit de Qoeraan en de Soennah en klassieke juristen hebben eeuwen lang geschreven over degene die het gebed nalaat. Kortgezegd hebben alle klassieke juristen de verplichting van het gebed sterk benadrukt. Dus dit duidelijke gebod naleven is iets heel normaals bij de mainstream moslims, van welke ideologische stroming dan ook!

Arib is dus een extremist die vanuit haar onderbuik gevoelens moslims als orthodox bestempeld die gewoon de Islaam volgen. Volgens haar is dit orthodox omdat zij een extremist is die de geboden en verboden van de Islaam met voeten treedt en hier openlijk voor uitkomt.

Dit moet zij zelf weten, maar dan moet zij zich niet mengen in vraagstukken die alle moslims aangaan en dit gaan afschuiven op orthodoxie en andere graag gebruikte begrippen!

Nu zullen wij met de Wil van Allaah kort reageren op het artikel van de PVDA-er al-Madkouri:

IS is in niets strijdig met de islam

Uit de basisliteratuur van terreurbeweging IS blijkt dat zij niets doet wat ingaat tegen de algemene islamitische leer inzake politiek en oorlogshandelingen.

Wij zeggen: Het antwoord op deze vreemde bewering is tweevoudig:

Dhr. HAM spreekt zichzelf tegen aangezien hij verderop in dit artikel zegt: “Het verbod op het doden van vrouwen, bejaarden en priesters weet hij vakkundig te omzeilen door in de Koran, de Hadith en de geschiedenis van de islam voldoende bewijs te vinden waaruit blijkt dat ook deze groepen niet hoeven te worden uitgezonderd.”

Het verbod op het doden van de groepen mensen die dhr. HAM (o.a.) noemt is specifiek. En nergens in de Qoeraan en de hadieth staat enig tekstueel bewijs dat deze groepen niet uitgezonderd hoeven te worden: M.a.w. er is geen enkel specifiek bewijs dat het toegestaan maakt deze groepen (vrouwen, bejaarden en priesters) tot slachtoffer te maken! Als hij anders beweert zien wij zijn bewijsvoering uit de Qoer’aan en de Hadieth graag tegemoet.

Dat zij ingaan tegen deze algemene verboden m.a.w. de algemene Islamitische leer, zorgt ervoor dat zij strijdig zijn met de voorwaarden voor oorlogshandelingen die de Sharie’ah vanuit de Islaam oplegt.

Wij hadden eerder een artikel gepubliceerd getiteld: “Salafisme bron voor Radicalisme?” [7]

Wij hebben hierin een geschiedkundige blik geworpen op de groeperingen die moorden in naam van de Islaam. En wij hebben laten zien vanuit bronnen uit de Islaam; De Qor’aan en Hadieth, dat IS en anderen die tegengaan. Ook hebben wij laten zien dat de Salafisten zich al decennia inzetten om dit gevaar te counteren.

Een aantal voorbeelden uit het artikel:

Tegenstrijdigheden aan de Sharie’ah van ISIS en soortgelijke groeperingen:

 1. Het niet terugkeren naar de Islamitische geleerden bij IS/ Al-Qaa’idah enz.
 2. Wat is al-Hizbiyyah bij ISIS, Ikhwaan al-Moslimien en Al-Qaa’idah?
 3. Al-Khilafa en het begrip van ISIS.
 4. De bay’a: Eed van trouw aan de Leiders in de Islaam.
 5. De Bay’a al-Qotriyyaah: Meerdere Imaams in meerdere gebieden.
 6. Is het stichten van een Khalifaat een individuele verplichting voor elke moslim?
 7. Het begrip van Jihaad en de claim dat het een wereldwijde individuele verplichting is om te gaan strijden
 8. Het verbod op het overschrijden van de grenzen tijdens het strijden.
 9. Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen is muhkam (éénduidig) en de Profeet heeft dit nooit toegestaan.
 10. Sommige groepen mensen die verboden zijn te doden door de Sharie’ah
 11. Het schuilen van ISIS achter “meningsverschillen” bij het doden van sommigen die niet participeren en andere zaken.
 12. Het belang van het terugkeren naar de sierah van de Profeet en het begrip van de Sahaba om geboden- en verboden te begrijpen;
 13. Het sturen van cellen c.q. mensen om aanslagen te plegen in het westen:
 14. Hoe stuurde de Profeet, vrede zij met hem, en de rechtgeleide Khaliefen troepen en wat gaven zij hen mee als richtlijnen mee aan hun strijders?
 15. Tijdens de strijd van het leger waren er ook verboden om degenen niet te doden die niet deelnamen aan de strijd!
 16. Het lukraak naar niet-moslim gemeenschappen gaan om hen te doden is tegenstrijdig aan de soennah van de Profeet.
 17. Al ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven) en Al-Khiyyana (ontrouw) zijn verboden in de Islaam.
 18. Misvatting van de radicalen: De verbonden gelden niet met niet-moslims want de Leiders van deze tijd zijn ongelovig.
 19. Er wordt niet gestreden met de Imaams van al-ghadr (Verraad na vertrouwen te hebben gegeven).

Wie kort deze punten bekijkt, ziet duidelijk dat IS qua politiek en oorlogshandelingen de Islamitische wetgeving tegengaat. Laat staan het leven in het Westen, aanslagen plegen in landen waar je als moslims verblijft etc.

De ongefundeerde uitspraak van dhr. HAM komt dan ook voor zijn rekening en is op geen enkele wijze overeenkomstig met de Islaam. Zou dit hetgeen zijn wat hij als radicaliseringsexpert leert aan degenen die hij doceert? Dan zou het zo zijn dat hij hen in hun dwaling steunt- en bekrachtigd! De-radicaliseren is lastig als jij de radicalen juist ondersteund in hun foutieve zienswijze: Zij denken dat wat ISIS doet gelegitimeerd is vanuit de Islamitische wetgeving.

Met de bloedige aanslagen in Parijs liet Islamitische Staat (IS) zien dat hij de daad bij het woord voegt. Alles waarmee hij mee heeft gedreigd, heeft hij ook uitgevoerd. Daarmee boezemt hij de hele wereld angst in, vooral nu zij de strijd tegen de nabije vijand uitgebreid heeft naar de verre vijand.

Globalisering van de jihad was tot dusverre het voornaamste kenmerk van Al Qaida. Nu ook IS haar strijd geglobaliseerd heeft, is het zaak om als onderdeel van haar bestrijding niet alleen te denken over het beste militaire antwoord, maar ook de wortels van haar religieuze ideologie te doorgronden. Bij dit laatste verwacht de wereld terecht een belangrijke inbreng van moslims.

Wij zeggen: De bijdrage van moslims is:

 • Het afkeuren van deze valse religieuze ideologie;
 • Het vanuit de Islaam laten zien dat het niet klopt;
 • Deze boodschap publiekelijk uitdragen

Dat hebben wij getracht te doen. Moslims moeten zich dus uitspreken tegen radicalisme in al haar vormen. De Salafisten hebben hier altijd het voortouw genomen en de te raadplegen lectuur daarover is vrij verkrijgbaar. Sterker nog: Nergens zien wij dat het extremisme van Al-Qa’ida en ISIS inhoudelijk gecounterd wordt zoals door de Salafisten.

Globalisering van de jihad was tot dusverre het voornaamste kenmerk van Al Qaida. Als die moslims alleen maar blijven herhalen dat deze terroristen niets met de islam van doen hebben, dan moet ik ze helaas teleurstellen. Wie de basisliteratuur van de terreurbeweging IS tot zich neemt, zal versteld staan hoe zij er alles aan doet, en met succes, om te bewijzen dat zij niets maar dan ook niets doet wat indruist tegen de algemene islamitische geboden en verboden op het gebied van politiek, bestuur en oorlogshandelingen.

Wij zeggen: Deze bewering komt voort uit het gegeven dat dhr. HAM zichzelf voordoet als islamoloog, radicaliseringsexpert etc. etc. Maar in feite zaken niet grondig onderzocht heeft. Zoals eerder aangegeven zijn de verboden- en geboden vanuit de Qor’aan en hadieth duidelijk en gaan IS deze tegen zoals inhoudelijk aangetoond is.

Dit omdat dhr. HAM blijkbaar niet weet dat Salafisten, juist de groep die hij wil verbieden(!!!), deze ideologie al enorm lang succesvol bestrijden en ideologisch ontkrachten. Dit niet sinds de opkomst van IS, maar al decennia.

Drie boeken springen in het oog: Massa’il min fiqh al jihad (‘Kwesties van jihadjurisprudentie’) van Abu Abdullah al Muhajir; Idarat al tawahhush (‘Het management van de totale chaos’) van Abu Bakr Naji en I’alaam al anaam bi wiladat dawlat al islaam (‘Het informeren van de levenden over de geboorte van de islamitische staat’) van Othman Ben Abdurrahman al Tamimi. Al Muhajir stelt dat alle niet-moslims en niet-zuivere moslims oorlogsdoelwit zijn

Wij zeggen: We gaan nu zien hoe deze radicaliseringsdeskundige(!!!) zaken theologisch benadert…. 

Moslimgeleerden

Al Muhajir was de leermeester van Al Zarqawi, de geestelijke vader van IS, en wordt zeer gewaardeerd in alle jihadistische netwerken. Zijn boek telt 600 pagina’s en behandelt twintig kwesties over wiens bloed en welke wijzen van moorden zijn toegestaan. Voor zijn boek heeft hij, naast de Koran en de Hadith, bijna tweehonderd authentieke islamitische bronnen geraadpleegd van vooraanstaande moslimgeleerden uit alle wetsscholen. Daarmee kan gesteld worden dat dit boek het meest gedetailleerd is als het gaat om de jihad.

Allereerst stelt Al Muhajir dat alle niet-moslims en niet-zuivere moslims oorlogsdoelwit zijn. Het verbod op het doden van vrouwen, bejaarden en priesters weet hij vakkundig te omzeilen door in de Koran, de Hadith en de geschiedenis van de islam voldoende bewijs te vinden waaruit blijkt dat ook deze groepen niet hoeven te worden uitgezonderd.

 Wij zeggen: Dat al-Muhajir een boek schrijft van 600 pagina’s en 200 bronnen geraadpleegd heeft is geen bewijs op zich. Dit omdat het schrijven van meerdere pagina’s en het raadplegen van boeken op zich het argument geen waarheid maakt.

Ten tweede zijn de argumenten van al-Muhajir en zijn protegé al-Zarqawi, al lang geleden gecounterd door talloze Salafistische studenten en geleerden. Er is een boek geschreven welke 2000 boeken en geschreven verhandelingen van deze extremisten zoals al-Muhajir onderzocht heeft en daarna dit onderzoekswerk als proefschrift gepubliceerd heeft.[8] Zelfs andere Jihadisten, zij het minder extreem als IS, hebben hun visie en extremisme onder de loep genomen en hen bekritiseerd! Zoals al-Qa’idah az-Zarqawee bekritiseerde tijdens zijn leven….

Dit ook vanuit jihaad en de wet- en regelgeving daarvan en hun politieke aspiraties zoals het uitroepen van het Khalifaat…..

Want alles wat de vijand kan verzwakken en angst kan inboezemen, is toegestaan. Daarbij zijn onthoofden, levend verbranden, verstikken, verdrinken en van hoge plaatsen gooien de beste manieren om dat doel te bereiken. Want ‘Allah spreekt niet voor niets in de Koran over het doorsnijden van halzen… Onthoofding is geliefd bij Allah en zijn profeten wat de ongelovigen daar ook van vinden’. Dit boek, dat in jihadistische kringen ook fiqh al dima’a (de jurisprudentie van het bloedvergieten) wordt genoemd, bezorgt de gewone lezer angstdromen. En het meest beangstigende is zijn perfecte inbedding in de islamitische fiqh-traditie, die voor elke moslim geldt, wat het boek uiterst confronterend maakt.

Wij zeggen:

Dit laat zien dat dhr HAM zijn geld erg makkelijk verdient en declareert……DE Islamitische fiqh traditie geldt voor iedere moslim, en dus ook voor IS! Als wij hun handelingen bekijken, dit zowel op politiek gebied, als qua oorlogsvoering, dan zien we dat zij talloze duidelijke- en ondubbelzinnige bronnen uit de Qoer’aan en de Soennah tegengaan op basis van hun eigen analogie of het proberen van het inbedden van hun daden binnen de fiqh traditie!

Als dhr. HAM deskundig was geweest, dan had hij ingezien dat het spelen met religieuze bronnen en daar selectief uit pakken wat uitkomt, ervoor zorgt dat moslims die daarmee geconfronteerd worden afstand nemen van IS. Dit aangezien IS de Islaam zegt te volgen, maar dit niet doen op talloze punten.

Hetzelfde geldt voor het boek van Naji. Dit is een soort routekaart naar de oprichting van de islamitische staat. De eerste fase is bepalen waar chaos heerst en de overheid zwak is, om daar toe te slaan en de vijand verder te verzwakken en grondgebied te veroveren. Deze fase noemt Naji de nikaya-fase. Hij adviseert om tijdens deze fase nieuwe jonge aanwas aan te trekken voor de jihad door onder meer ‘kwalitatieve operaties uit te voeren die de aandacht trekken zowel in de doelgebieden als in de landen die de plaatselijke vijand ondersteunen; de omvang van de operaties is niet van belang als ze maar aandacht genereren’.

De genoemde boeken vormen de fundering van de religieuze ideologie van IS

Finale klap

Fase twee is idarat al tawahhush: zorgen dat de chaos beheersbaar blijft in de veroverde gebieden en tegelijkertijd bouwen aan (militaire) macht om de vijand de finale klap toe te dienen.

De laatste fase is de tamkien-fase, waarin de islamitische staat wordt uitgeroepen.

De genoemde boeken vormen de fundering van de religieuze ideologie van IS. Het zijn geen gewone boeken, maar ideologische en juridische handleidingen die elke jihadist op welke manier dan ook tot zich dient te nemen. Een ideologie die in al haar theoretische en praktische aspecten op de islam is gebaseerd en die zich daarmee met recht islamitisch mag noemen.

Wij zeggen: Volgens de redenering van dhr. HAM zijn extremistische sekten binnen het Christendom en Jodendom, die zelf pakken wat hen uitkomt van deze religies, Joods- en Christelijk? Ook al zeggen Christenen en Joden dat deze sekten shoppen in hun religie en pakken wat hen uitkomt?Hetzelfde met Hindoes en Boeddisten. Of wat denk je van democraten, socialisten, communisten?

Dhr. HAM bevestigd hier wat haters van de Islaam steeds proberen hard te maken, maar steeds weer falen!

De ideologie van IS is niet Islamitisch, maar een ideologie waarbij men de Islaam wil misbruiken om het gewicht te geven. Dit omdat de talloze bronnen die de Islaam ons geeft voor wet- en regelgeving bij oorlogshandelingen en staatsinrichting bewust omzeild worden. Dit betekent dat zij de Islaam niet als uitgangspunt nemen, maar hun verwrongen beeld van de Islaam waarbij zij bewijzen zoeken om dit te kunnen legitimeren en ondersteunen.

Dit is dan ook de reden dat moslims zich wereldwijd uitspreken tegen deze gevaarlijke ideologie, en al decennia en dit ook theologisch sterk kunnen onderbouwen.

Deze ideologie heeft een sterke aantrekkingskracht op veel jonge moslims wereldwijd vanwege haar sterke nadruk op de islamitische identiteit en vanwege haar veldsuccessen. Blijven roepen dat IS niet islamitisch is, hoe sympathiek en begrijpelijk ook, is zinloos.

Wij zeggen: Zeggen dat de ideologie Islamitisch is helpt ook niet veel meneer HAM. Of het klagen over IS. Wat helpt is om de bronteksten te laten spreken zodat niemand een excuus heeft.

Als wij kijken naar de wet- en regelgeving van de shari’ah dan is deze strikter dan de wet- en regelgeving van Westerse landen bij oorlogsvoering. Dus je kunt ook vanuit theologisch onderbouwde argumenten de ideologie van IS ontkrachten.

Als dhr.HAM zichzelf actief verdiept had en ook gelezen had wat Islamitische academici en onderzoekers hadden geschreven over IS/Al-Qa’idah en andere sekten en hun argumenten had bestudeerd, dan was het erg duidelijk geworden dat zij talloze vastliggende zaken vanuit de shari’ah steeds weer met voeten treden.

De “inzet” van dhr.HAM heeft duidelijk niets bijgedragen omdat hij het probleem niet bij de bron aanpakt en het blijkbaar drukker had met het verspreiden van zijn eigen ideologie tegen het Salafisme [9]  en het benutten van de gul toegekende subsidies die kwakzalvers als dhr. HAM en soortgenoten opstrijken over de rug van de gemeenschap.


[1] Gedateerd van 1 december 2015: https://www.volkskrant.nl/opinie/is-is-in-niets-strijdig-met-de-islam~a4198848/

[2] https://culemborg.pvda.nl/wieiswie/halim-el-madkouri/

[3] En deze ook actief voor eigen gebruik benutte: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/12/integratiesubsidies-weggesluisd-door-marokkaanse-denktank-a1415578

Wij van Selefienederland en talloze andere moslims waarschuwen al jaren, op non-profit basis, voor terrorisme-, haar ideologie- en kopstukken. Dit door gebruik te maken van Islamitische bronteksten zodat mensen objectief de beweringen van terroristen naast moslims die dit afkeuren kunnen leggen.

[4] Marcouch hebben wij al meerdere keren onder de loep gehouden:

http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=663

http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=621

[5] https://joop.bnnvara.nl/nieuws/khadija-arib-over-onverschilligheid-naiviteit-en-de-opkomst-van-het-salafisme

[6] Waar men steeds met trieste beweringen kwam om dit verbod letterlijk door te duwen…..Blijkbaar mag je op basis van onderbuik gevoelens steeds met andere niet-steekhoudende argumenten de ander beperken in haar vrijheid en dit democratie noemen…..

[7] http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=218:salafisme-bron-voor-radicalisme

[8] Hier in het Arabisch te lezen: http://www.moswarat.com/books_view_1520.html

[9] https://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/24/lijsten-foute-imams-stimuleren-salafisme-1487092-a375270

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*