De Wahhabiyya moeten bewijzen dat de drie-indeling van at-Tawhied van de salaf afkomstig is?

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 5 minuten

Dit is een veelgehoorde uitspraak waar de Ashaa’ irah en de Maaturidiyyah vaak mee aankomen zetten wanneer zij Ahl as-Sunnah wa l-Jamaa’ah aanvallen. Laten we deze uitspraak eens nader onder de loep nemen.

Ten eerste wanneer het gaat om het maken van onderverdelingen in de verschillende wetenschappen dan worden deze gemaakt op basis van al-Istiqraa` en at-Tatabbu’, d.w.z. dat men de teksten van de openbaringen bestudeerd heeft en nagelopen heeft en men dan tot de conclusie komt dat er een bepaalde onderverdeling gemaakt kan worden wel direct uit de tekst herleid kan worden. Dus bijvoorbeeld als iemand een boek heeft geschreven over zeehonden, en iemand anders bestudeert het boek en komt tot de conclusie dat de schrijver van het boek alleen maar over 5 soorten zeehonden heeft geschreven in zijn boek en dat er geen zesde soort in voorkomt, dan mag deze persoon zeggen dat de zeehonden in het boek verdeelt kunnen worden in 5 soorten, ook al heeft de schrijver van het boek zelf deze onderverdeling niet zo letterlijk benoemd. En dit is iets wat welbekend is bij de geleerden van de Islaam en zo zijn er vele onderverdelingen en zelfs bepaalde termen (jargon) die niet expliciet in die vorm terug te vinden zijn in de Qur’aan, zoals vele onderverdelingen in de Fiqh en in an-Nahw (arabische grammatica), en in ‘Ilm al-Hadieth, de geleerden door de jaren heen hebben onderverdelingen gebruikt en termen “verzonnen” om zaken te vergemakkelijken en te categoriseren zodat de Qoer’aan en de Soennah makkelijker te bestuderen zijn en te begrijpen zijn.

Zo zegt ash-Shaykh Bakr Aboe Zayd – rahiemahoellaah :

Deze onderverdeling gebaseerd op al-Istiqraa`(extrapolatie, deductie) bij de eerderen van de geleerden van de Selef dan wordt hiernaar verwezen door Ibn Jarir (at-Tabari) en Ibn Mandah en anderen dan hen…en het is een complete deductie van de wetgevende teksten, en het is gangbaar (om onderverdelingen te maken op basis van deductie van de teksten) bij de geleerden van elke wetenschap, zoals de Istiqraa` van de grammatica geleerden in hun onderverdeling van de arabische taal in ‘ism en fi’l en harf’, en de arabieren bekritiseren dit niet, en de grammatica geleerden worden hiervoor niet berispt, en zo zijn er nog meer soorten van al-Istiqraa`.” 4

En wie de Qoer’aan aandachtig leest en erbij stilstaat en het overpeinst en de tafsier van de geleerden erop naslaat, die kan niet anders concluderen dat deze onderverdeling van at-Tawhied volop terug te vinden is in de Qoer’aan, en dat de Qoer’aan van kaft tot kaft draait om at-Tawhied!

Ibn al-Qayyim zegt :

‘Elke Soerah in de Qoer’aan verwijst naar at-Tawhid, sterker nog wij zeggen in absolute zin; ‘Voorzeker élke aayat in de Qoer’aan verwijst naar at-Tawhid, getuigt erover, en nodigt er naar uit. Want de Qoer’aan is :

1: Ofwel een berichtgeving (khabr) over Allaah en Zijn Namen en Zijn Eigenschappen en Zijn Daden, en dat is at-Tawhid al-‘Ilmiyy al-Khabariyy (Tawhid van kennis en berichtgeving, m.a.w. informatie over Tawhied wat je tot je neemt als waarheid in jouw overtuiging) 

2: Ofwel da’wah (uitnodiging) naar het aanbidden van Hem alleen zonder deelgenoten, en het ontdoen van hetgeen wat aanbeden wordt naast Hem, en dat is at-Tawhied al-Ieraadiyy at-Talabiyy (m.a.w. de Tawhid die van de dienaar gewenst is en verzocht wordt om in de praktijk te brengen)

3: Ofwel het is een amr (bevel) of een nahi (een verbod), en de verplichting om Hem te gehoorzamen in Zijn verbod (op iets) en Zijn bevel (tot iets), en dit is het bewerkstelligen van de Tawhied en het vervolmaken ervan.

4: Ofwel het is een berichtgeving (khabr) over de waardigheid die Allaah geeft aan degenen die Zijn Tawhied bewerkstelligen en Hem gehoorzamen, en wat Hij voor hen doet in de dunyaa en hoe Hij hen begunstigd in het hiernamaals, en dat is de beloning voor het bewerkstellingen van Zijn Tawhied.

5: Ofwel het is een berichtgeving (khabr) over Ahl ash-Shirk (de mensen van afgoderij), en wat hen overkomt in de dunyaa aan bestraffing, dus alles in de Qoer’aan draait om at-Tawhied” (5)

Hetgeen wat ibn al-Qayyim hierboven vermeld wordt herkend door elke moslim die het Boek van Allaah kent, en het overpeinst met een zuivere intentie en een oprecht hart. Maar blijkbaar zijn de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah in Nederland er onderling nog niet over uit aangezien Sunni Instituut zegt ‘Uiteraard geloven we in al deze vormen van Tawhid en wie dit niet doet vervalt dan ook van het geloof.’ en de facebook pagina die hen te hulp schoot zeggen ‘De wahhabiyya moeten bewijzen dat deze drie-indeling van de salaf afkomstig is. Dat iedere moslim hierin moet geloven’ ?! Hoe gaan dit soort mensen anderen Tawhied leren? Wanneer de ene zegt ‘het is verplicht om in alle deze vormen te geloven’, en de andere zegt ‘wat is het bewijs dat men hierin moet geloven?’.

De Ashaa’irah verdelen Tawhied zelf ook onder

Het frapante is dat de Ashaa’irah zelf ook Tawhied onderverdelen in drie categorieën, alleen slaan zij de plank totaal mis met hun onderverdeling die op geen enkele manier terug te herleiden is uit de tekst behalve gebaseerd op verdraaiingen en foutief begrip.

Ash-Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah zegt: ‘De meesten van de moetakallimien (filosofische theologen) degenen die at-Tawhied bevestigen in de boeken van al-Kalaam en an-Nadhar, hun doel is dat zij at-Tawhied verdelen in drie soorten, zij zeggen; [1] ‘Hij is één in Zijn Dhaat en Hij is ondeelbaar’, [2] En Hij is één in Zijn Eigenschappen en Hij heeft geen gelijke, en [3] Hij is één in Zijn daden en Hij heeft geen deelgenoten’.

En wat Ibn Taymiyyah hier benoemt is terug te vinden in hun boeken, zo zegt ash-Shahrastaani: ‘Maar wat betreft at-Tawhied dan zeggen Ahl as-Sunnah […] : (1) Voorzeker Allaah is één in Zijn Dhaat en Hij kan niet onderverdeeld worden, (2) en één in Zijn Eeuwige Eigenschappen en Hij heeft geen gelijke, (3) en één in Zijn Daden en Hij heeft geen deelgenoten’ (6)

En al-Baydjoeri zegt : ‘Het is verplicht om al-Wahdaaniyyah te bevestigen voor Hem de Verhevene (1) in Zijn Dhaat en (2) in zijn Sifaat en (3) in Zijn Daden. En de betekenis van al-Wahdaaniyyah in Zijn Dhaat is dat Hij niet opgebouwd is uit verschillende onderdelen, en de betekenis van al-Wahdaaniyyah in Zijn Sifaat is dat Hij geen twee of meer eigenschappen heeft van dezelfde soort zoals twee Qudrah’s en zo verder, en dat niemand een eigenschap bezit die gelijkt op Zijn eigenschap. En de betekenis van al-Wahdaaniyyah in Zijn Daden is dat niemand anders een daad verricht van de daden (van Allaah), en het tegenovergestelde (van al-Wahdaaniyyah)
is at-Ta’adud (meervoudigheid)’.

Kijk beste lezer hoe zij deze zaken gemaakt hebben tot de kern van at-Tawhied, alsof de Boodschappers en de Profeten – vrede en zegeningen zij met hen allen – zijn gestuurd met als kern van de boodschap deze filosofische uitleg van at-Tawhied?! En nergens in de 3-deling van at-Tawhied door de Ashaa’irah vindt men het belang terug van het richten van alle aanbidding aan Allaah!!

En dit is de werkelijke reden waarom de Ashaa’irah een grote afkeer hebben van de 3-deling van at-Tawhied door Ahl as-Soennah in : (1) at-Tawhied ar-Roeboebiyyah (2) at-Tawhied alOeloehiyyah en (3) at-Tawhied al-Asmaa`i wa s-Sifaat. Omdat wanneer zij deze 3-deling erkennen en bevestigen dan moeten zij afstand gaan nemen van hun geïnnoveerde Tawassoel, en moeten zij afstand nemen van het bezoeken van de graven en alle geïnnoveerde handelingen die zij verrichten bij die graven, en dan moeten zij afstand nemen van het hulp vragen van hun awliyaa etc etc van de vele handelingen die de zuivere Tawhied tegengaan.

Bron: Het Tawhied tragedie van Sunni Instituut en haar helpers


Voetnoten :

4 Ash-Shirk fie l-Qadiem wa l-Hadieth blz 85

5 Madaarij as-Saalikien blz 3-449,450. Quotatie komt uit ‘ash-Shirk fie l-Qadiem wa l-Hadieth’ blz 82

6 Al-Milal wa n-Nihal 1/42

7 Risaalah fie ‘Ilmi t-Tawhied blz 40

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*