Geschiedenis van de bescherming en bewaring van de hadieth – deel 1

in Geschiedenis/Hadieth door
Leestijd: 5 minuten

U zult in dit artikel duidelijk zien hoeveel bewijzen er zijn dat de hadieth altijd hand in hand zijn gegaan met de Qoraan. Oriëntalisten en Koranieten proberen steeds de hadieth onbetrouwbaar te laten lijken om zo hun gif te injecteren. Maar vanaf de eerste tijden zijn Ahl al Hadieth altijd in staat geweest om deze aanvallen af te slaan en keihard te pareren.

Een van de grote hadieth geleerden uit Egypte ash-Shaykh al-‘Allaamah Ahmed Shaakir zei :

En voorzeker de moslims vanaf de eerste generatie hechtten een groot belang aan het memoriseren van de ketens (van overleveraars) van hun wetgevingen van het Boek en de Soennah, op een wijze dat geen ene natie ooit voor hen heeft gedaan. En dus memoriseerden zij de Qoer’aan, en zij leverden deze (Qoer’aan) moetawaatir2 over van de  Boodschapper van Allaah – salallaahoe ‘alayhie wa sallam – zin voor zin, woord voor woord en letter voor letter. Gememoriseerd in hun harten, en bevestigd door het te schrijven in de Masaahif (geschreven Qoer’aans), tot zoverre dat zij zelfs de manieren van uitspreken van de dialecten van de (verschillende) stammen overleverden, en de manieren van het schrijven ervan op de oude geschriften overleverden, en zij schreven boeken erover met uitgebreide details.

Zij memoriseerden ook van hun Profeet – salallaahoe ‘alayhie wa sallam – alles van zijn uitspraken of handelingen of eigenschappen. Hij was een verkondiger afkomstig van zijn Heer, en een uitlegger van Zijn Wetgeving, en opgedragen om Zijn religie te vestigen, en al zijn uitspraken en handelingen zijn een verduidelijking van de Qoer’aan. En hij is de onfeilbare Boodschapper en het goede voorbeeld.

Allaah zei over zijn eigenschappen (interpretatie van de betekenis)  :

” Hij spreekt niet uit eigen begeerte. Het is voorzeker slechts Openbaring aan hem geopenbaard”

[Soorat an Najm 53:3-4]

Allaah zegt (interpretatie van de betekenis) :

” En Wij hebben de vermaning tot u gezonden, opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen hetgeen tot

hen werd nedergezonden, zodat zij mogen nadenken. “

[Soorat an Nahl 16:44]”

[Einde citaat]

Dit toont het grote belang aan van de hadieth en de belangrijke positie het geniet in de Islaam, gezien het behoort tot de primaire bronnen, namelijk de openbaring.

De bescherming en bewaring van ahaadieth (mv. hadieth)  gebeurde op drie manieren:

  1. Dat de oemmaah handelde naar de ahaadieth;

  1. Memorisatie en (op) schrijven (van de ahaadieth;

  1. Het overleveren en leren van ahaadieth in studiekringen.

Het gebruik van deze methodes van het verzamelen, compileren, classificeren, formerenen schrijven van ahaadieth door de tijd heen kan verdeeld worden in 4 perioden. In deze serie van artikelen willen wij kort ingaan op deze periodes.

De 1e periode :

Dit tijdperk strekte zich uit vanaf het leven van de Boodschapper van Allaah, – salallaahoe ‘alayhie wa sallam – tot de 1e eeuw Hidjraa. [5] In deze periode werden ahaadieth verzameld door memorisatie, onderwijs en verzamelingen. De details hiervan zijn:

Bekende memoriseerders van hadieth :

De Sahabaa – radiya Allaahoe ‘anhoem :

1. Aboe Hoerayra ( ‘ Abdoerahmaan) radiya Allaahoe ‘anhoe.

Hij stierf in 59 [6] hidjrie op de leeftijd van 78 jaar. Hij leverde 5374 ahaadieth over. Het aantal van zijn studenten bereikt 800 (in aantal).

2. ‘Abdollaah Ibn ‘Abbaas  – radiya Allaahoe ‘anhoe.

Hij stierf in 68 hidjrie op de leeftijd van 71 jaar. Hij leverde 2660 ahaadieth over.

3. ‘Aa’ishaa as Siddiqaaradiya Allaahoe ‘anhaa.

Zij stierf in 58 hidjrie op de leeftijd van 67 jaar. Zij leverde 2210 ahaadieth over.

4. ‘Abdollaah Ibn ‘Omarradiya Allaahoe ‘anhoemaa.

Hij stierf in 73 hidjrie op de leeftijd van 84 jaar. Hij leverde 1630 ahaadieth over.

5. Djaabir Ibn ‘Abdollaahradiya Allaahoe ‘anhoe.

Hij stierf in 78 hidjrie op de leeftijd van 94 jaar. Hij leverde 1560 ahaadieth over.

6. Anas bin Maalikradiya Allaahoe ‘anhoe.

Hij stierf in 93 hidjrie op de leeftijd van 103 jaar. Hij leverde 1286 ahaadieth over.

7. Aboe Sa’ied al Khoedrieradiya Allaahoe ‘anhoe.

Hij stierf in 74 hidjrie op de leeftijd van 84 jaar. Hij leverde 1170 ahaadieth over.

Deze Sahaaba waren van onder degenen die meer dan 1000 ahaadieth gememoriseerd hadden.

En verder:

8. ‘Abdollaah Ibn ‘Amr Ibn al ‘Aas radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 63 hidjrie.

9. ‘Alie Ibn Abie Taalib radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 40 hidjrie

10. ‘Omar ibn al Khattaab radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 33 hidjrie.

Zijn van onder die sahaaba die tussen de 500 en 1000 ahaadieth overleverden.

Zo ook:

11. Aboe Bakr as Siddiq radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 13 hidjrie.

12. ‘Othmaan Ibn ‘Affaan, Dhoe Noerain, radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 36 hidjrie.

13. Oemm Salamaa radiya Allaahoe ‘anhaa.

Gestorven op 59 hidjrie.

14. Aboe Moesa al Ash’arie radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 52 hidjrie.

15. Aboe Dharr al Ghifarie radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 32 hidjrie.

16. Aboe Ayoeb al Ansaarie radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 51 hidjrie.

17. ‘Oebay ibn Ka’b radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 19 hidjrie

18. Moe’adh ibn Djabal radiya Allaahoe ‘anhoe.

Gestorven op 81 hidjrie.

Zij zijn onder die sahaaba die meer dan 100 maar minder dan 500 ahaadieth overgeleverd hebben.

De Taabi’ien – radiya Allaahoe ‘anhoem :

En we kunnen de Kibaar at Taabi’ien (grote Taabi’ien) niet vergeten die, na eindeloos streven, de schatten van de Soennah verzamelden zodat de Oemmah van Mohammed – salallaahoe ‘alayhie wa sallam – hiermee voor eeuwig verrijkt zou worden. Van onder hen zijn:

1) Sa’ied Ibn al Moessayyib
Hij werd geboren in het tweede jaar van de regeerperiode van ‘Omar – radi Allaahoe ‘anhoe – in Madienah en stierf in 105 hidjrie. Hij leerde ahaadieth en zijn kennis van ‘Othmaan, Aa’ieshah, Aboe Hoerayra en Zayd Ibn Thaabit – radi Allaahoe ‘anhoe. [6]

2) ‘Oerwah ibn Zoebair
Hij werd gerekend onder de grote personen van kennis uit Medienah en hij was de neef van ‘Aa’ieshaa – radi Allaahoe ‘anhaa. Hij leverde voornamelijk over van zijn tante. Hij had het genot om de student van Aboe Hoerayra – radi Allaahoe ‘anhoe – en Zayd bin Thaabit – radi Allaahoe ‘anhoe – te zijn. Saalih ibn Kiysaan en Imaam az-Zoehrie worden onder zijn studenten gerekend. Hij stierf in het jaar 94 hidjrie.

3) Saalim Ibn ‘Abdollaah Ibn ‘Omar
Hij was van de 7 bekende juristen van Medienah, hij leerde ahaadieth van zijn vader ‘Abdollaah ibn ‘Omar – radi Allaahoe ‘anhoe – en andere metgezellen. Naafi’, az-Zoehrie en andere bekende taabi’ien zijn van zijn studenten. Hij stierf op 106 hidjrie.

4. Naafi’
Hij was de dienaar van ‘Abdollaah radi Allaahoe ‘anhoe.8 Hij was zijn speciale student en (hij was) de leraar van Imaam Maalik – rahiemahoellaah – . Maalik van Naafi’ van ‘Abdollaah ibn ‘Omar van de Boodschapper van Allaah – sallallaahoe ‘alayhi wa sallam – staat bekend onder de geleerden van hadieth als de gouden ketting (van overleveraars). Naafi’ stierf op 117 hidjrie.

In de volgende serie zullen de verschillende schrijfwerken en hadiethverzamelingen aan bod komen uit deze 1e periode….

 


Voetnoten :

5 : U zult in dit artikel duidelijk zien hoeveel bewijzen er zijn dat de hadieth altijd hand in hand zijn gegaan met de Qoraan. Oriëntalisten en Koranieten proberen steeds de hadieth onbetrouwbaar te laten lijken om zo hun gif te injecteren. Maar vanaf de eerste tijden zijn Ahl al hadieth altijd in staat geweest om deze aanvallen af te slaan en keihard te pareren.

6 : De Shaych – rahiemahoellaah – laat hier zien dat de Soennah werd gememoriseerd door de Sahaaba en dat zij directe leerlingen hadden welke dit van hen leerden. Iedere oprechte onderzoeker zal zien dat deze ketting van leraar op student doorloopt generatie na generatie. Dan komen Koranieten en Oriëntalisten beweren dat pas “300 jaar na de dood van de Profeet vrede zij met hem de soennah opgeschreven werd.” De geschiedenis verwerpt dit en zelf eerdere vijanden van de Islaam beweerden dit nooit eerder!

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*