Het verhaal van de drie broers – de legendarische discussie tussen al-Ash’ari en zijn leraar al-Djubâ`ie

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 4 minuten
De legendarische discussie  tussen Abu l-Hasan al-Ash’arie en zijn leraar Abu ‘Ali al-Djubâ`ie, welke leidde tot de terugkeer van Aboe l-Hasan al-Ash’ ari naar de ‘Aqîdah van Ahl as-Sunnah wa l-Jamâ’ah

Wie liever luistert dan leest kan het hier beluisteren in audio vorm :

Korte inleiding alvorens we het verhaal in gaan:

Voordat we het verhaal in gaan is het belangrijk om in deze korte inleiding wat cruciale info te geven. Opdat het verhaal juist begrepen kan worden en men snapt waarom het een reden werd voor Abu l-Hasan al-Ash’ari om de Madhhab van al-I’tizaal te verlaten. Nadat hij 40 jaar lang op deze madhhab was.
 
Abu l-Hasan al-Ash’ari studeerde jaren lang onder zijn Shaykh Abu ‘Ali al-Djubâ`i, die ook de man was van zijn moeder. Deze Shaykh was een van de vooraanstaande geleerden van de Mu’tazilah in Baghdâd.
 
De Mu’tazilah waren een sekte die de Hellenistische (Griekse) filosofie omarmden, ten tijden van de Abbasidische Khalieven. Toen door de Harakah at-Tarjamah (Vertaal beweging) talloze geschriften van Griekse filosofen vertaald werden en zo de Islamitische wereld binnenstroomden. Waardoor allerlei onislamitische ideeën en theorieën hun intrede deden en de originele en zuivere Islamitische ‘Aqîdah beïnvloedde.
 
De Mu’tazilah – gebaseerd op deze Hellenistische filosofieën – waren van mening dat het voor Allâh verplicht is om te handelen volgens hetgeen wat het beste is voor Zijn dienaren. Zij noemen dit al-‘Adl (rechtvaardigheid). Wat behoort tot een van hun 5 fundamenten voor geloof. Met dit fundament van zogenaamde ‘Adl (rechtvaardigheid) zijn zij gevallen in het ontkennen van al-Qadr (de Voorbeschikking van Allaah), want zij zeggen: “Het bevestigen van al-Qadr is onrechtvaardig en onrecht, en al-‘Adl (rechtvaardigheid) is
verplicht voor Allaah’.
 
Met dit in het achterhoofd zullen wij nu overgaan op het verhaal over de Munâdharah tussen Abu l-Hasan al-Ash’arie en zijn Shaykh Abu ‘Ali al-Djubâì:

De Munâdharah (de discussie)

Abu l-Hasan al-Ash’ari kwamt tot zijn leraar en stelde hem de volgende vraag:
 
“Er zijn 3 broers, een van hen is een oprechte godvrezende moe`min (gelovige). De tweede was een zondige dwalende kâfir (ongelovige). En de derde was een kind. Vervolgens stierven zij allen in die staat. Wat zal hun situatie zijn (in het Hiernamaals)?”
Abû ‘Ali al-Djubâ`ie antwoordde: 

Wat betreft de gelovige hij bevindt zich in de (hoge) gradaties (van het Paradijs) en de ongelovige bevindt zich in de (lage) gradaties (van de Hel). En het kind zal behoren tot de Ahl as-Salâmah (de mensen van veiligheid).

Al-Ash’ari  zei: “Als de broer die als kind was gestorven naar de hogere gradatie van de gelovige broer wilt, krijgt hij dan hiervoor toestemming?”


Al-Djubâ`ie antwoordde: “Nee. Want er zal dan tegen hem gezegd worden: ‘Jouw broer heeft deze hoge gradaties bereikt door het veelvuldig verrichten van daden van gehoorzaamheid. En jij hebt deze daden niet’
Al-Ash’ari  zei: “Maar als hij dan zou zeggen daarop: ‘Deze tekortkoming (aan goede daden) is niet door mijn toedoen, U heeft mij niet langer laten leven en U heeft voor mij het verrichten van deze daden niet voorbeschikt'”

Al-Djubâ`ie antwoordde: “Allâh – Djalla wa ‘Alâ – zal zeggen : ‘Ik wist dat als jij in leven was gebleven dat jij zou zondigen en dat jij dan zou behoren tot degenen die het verdienen om gestraft te worden met een ernstige bestraffing. Dus Ik heb mij verantwoordelijk gesteld over jouw Maslahah (voordeel/profijt)”

 
Al-Ash’ari  zei: “Maar als dan de ongelovige oudere broer zal zeggen: ‘Oh God van de Werelden. Net zoals dat U zijn situatie kende (i.e. de situatie van het jongere broertje) kende U ook mijn situatie. Waarom heeft U zich bekommerd om zijn Maslahah (voordeel/profijt) en niet om de mijne?’
En toen zweeg al-Djubâ`i en hij wist niet hoe hij deze kwestie moest beantwoorden zonder de ‘Aqîdah van de Mu’tazilah te overtreden.
Dit was het laatste zetje welk Abu l-Hasan al-Ash’arie nodig had om tot inkeer te komen en tot besef te komen dat de ‘Aqidah van de Mu’tazilah geen stand hield. En dat de ‘Aqîdah van de Selef, Ahl as-Sunnah wa l-Jamâ’ah, de zuivere en correcte geloofsovertuiging was. Die geloven in de Wijsheid van Allâh en geloven dat Allâh met Zijn Wil en Wijsheid  zegent wie Hij wenst van onder Zijn dienaren met Zijn Rahmah. En bestraft wie Hij wil van Zijn dienaren met Zijn Bestraffing.

Het berouw van Abu l-Hasan al-Ash’arie

En een korte periode na deze Munâdharah (discussie), nadat Abu l-Hasan al-Ash’arie 15 dagen in zijn huis bleef afgezonderd van de mensen, kwam hij uiteindelijk naar buiten. Hij ging vervolgens naar de grote Masdjid in al-Baghdâd en hij beklom de Minbar (preekstoel) na het vrijdagsgebed en zei: “Oh mensen! Ik had mij afgezonderd van jullie voor deze periode omdat ik aan het onderzoeken was. En de bewijzen leken voor mij gelijkwaardig, het was voor mij niet mogelijk om de argumenten van al-Haqq (de waarheid) te onderscheiden van de argumenten van al-Bâtil (de valsheid). En niet de Bâtil  van de Haqq. Dus toen vroeg ik Allâh om leiding in deze zaak en Hij leidde mij naar hetgeen wat ik nu in deze geschriften van mij heb gezet. En ik ontdoe mij van al hetgeen waar ik eerder overtuigd van was. Net zoals ik mij ontdoe van dit kledingstuk wat ik draag, en hij ontdeed zich van zijn mantel en wierp het van zich af. Vervolgens verspreidde hij zijn nieuwe boeken onder de mensen als een vervolmaking van zijn berouw, waarin hij de Aqidah van Ahl as-Sunnah wa l-Jamâ’ah uiteenzette en waarin hij zichzelf toeschreef aan de ‘Aqîdah van al-Imâm Ahmad ibn Hanbal en zijn studenten.

Bron: Tardjamah Abû l-Hasan al-Ash’ari van Shaykh Hammâd ibn Muhammed al-Ansâri – rahimahullâh

Vertaling : Abû Hudhayfâ Mûsâ ibn Yûsuf al-Indonesi 

2 Comments

 1. Assalamou alaykoem,

  Barak Allahu feek voor het artikel en de audio. Ik heb nog een vraag: zoals ik vaak heb gehoord en gelezen kende abu l hassan el ashari rahimahou Allah drie fases in zijn leven wat aqiedah betreft. De mutazzilah fase, de fase waarin hij ibn koelaab volgde en de ahlu sunnah wal jama a fase. Was zijn berouw waar jij het in jouw audio en artikel over hebt van de 2e naar de 3e fase of van de 1e naar de 3e fase?

 2. Wa alaykoemoe ssalaam wa rahmatoellaah,

  In de audio gaat het over zijn eerste taubah, waar hij taubah deed van de I’tizaal fase.

  Voor meer info hierover kun je het volgende artikel lezen:

  Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah? Een antwoord op een artikel van Sunni Instituut

  https://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/nasaa-ih-adviezen?download=222:stierf-abu-l-hasan-al-ash-ari-op-een-andere-geloofsovertuiging-nadat-hij-afstand-nam-van-de-mu-tazilah-een-antwoord-op-een-artikel-van-sunni-instituut

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*